14K Rose Faith, Love, Hope Bar 6 1/2-7 1/2" Bracelet

$320.00
SKU: BRC805:103:P

25 X 4.5 Mm