Platinum Faith, Love, Hope Bar 6 1/2-7 1/2" Bracelet

$501.00
SKU: BRC805:104:P

25 X 4.5 Mm